شعر کودکانه دوست دارم ...

دوست دارم

دوست دارم

دوست دارم مثل یک رود /// جاری وپرآب باشم

من نباشم مثل مرداب /// سالها درخواب باشم

دوست دارم مثل باران /// برزمین هردم ببارم

قطره قطره،قطره قطره /// ساده ونم نم ببارم

دوست دارم مثل چشمه /// ازدل کوهی بجوشم

مثل شالی زارباشم /// مخمل سبزی بپوشم

دوست دارم چون نسیمی /// باغ را دربربگیرم

یا که مانند کبوتر /// پربگیرم،پربگیرم


مطالب مرتبط