از بکر بن صالح روایت شده است که گفت: به خدمت حضرت رضا (علیه السلام) رسیدم و گفتم زنم باردار است، التماس دعائی دارم که حق تعالی پسری به من کرامت فرماید...

سرّ نامگذاری فرزندم توسط حضرت رضا علیه السلام

سرّ نامگذاری فرزندم توسط حضرت رضا علیه السلام

از بکر بن صالح روایت شده است که گفت: به خدمت حضرت رضا (علیه السلام) رسیدم و گفتم زنم باردار است، التماس دعائی دارم که حق تعالی پسری به من کرامت فرماید. آن حضرت فرمود که دو فرزند خدای تعالی به تو می دهد. در خاطرم گذشت که نام یکی را محمد بگزارم و نام دیگری را علی؛ که حضرت به من توجهی کرده فرمودند: یکی را محمود و دیگری را اُمّ عَمرو نام بگزار. چون به کوفه رسیدم پسری و دختری متولد شده بودند، هر دو را به همان نامی که حضرت فرموده بودند گذاشتم و از مادر خود پرسیدم که چرا حضرت اُمّ عَمرو فرموده اند؛ سرّ این را نمی دانم. مادرم گفت: از این جهت که مادر من اُمّ عمرو نام داشت.

برگرفته از کتاب حدیقه الشیعه، مقدس اردبیلی


مطالب مرتبط