شعر حرف خداوند

شعر حرف خداوند

شعر حرف خداوند

باران مداد است /// در چشم صحرا

چون می نویسد /// حرف خدا را

5c0270a35c900.jpg

حرف خدا چیست ؟ /// لبخند دانه

شعر شکوفه /// رنگ جوانه

5c0270d244733.jpg

خوب و صمیمی است /// حرف خداوند

دارد پیامی /// شیرین تر از قند

5c0270e832065.jpg

پس می نویسم /// خوش خط و زیبا

بر دفتر دل! /// حرف خدا را


مطالب مرتبط