شعر خدای خوب

شعر خدای خوب

شعر خدای خوب

تو خدای بی شریکی /// تو یگانه ای و دانا

توکه خوب و مهربانی /// تو که پاکی و توانا

تو در آن زمان که نامی /// زجهان نبود بودی

در بستة جهان را /// به جهانیان گشودی

تو به گوش ابر خواندی /// که از آسمان ببارد

تو به آفتاب گفتی /// به زمین قدم گذارد

تو به چشمه یاد دادی /// زدل زمین بجوشد

به گیاه تشنه گفتی /// که از آب آن بنوشد

تو سپرده ای به شبنم /// که به برگ گل نشیند

به خزان اجازه دا دی /// که گل ازچمن بچیند

به هزار نقش زیبا /// گل وسبزه راکشیدی

شب و روز و کوه و دریا /// همه را تو آفریدی


مطالب مرتبط