شعر برای کودکان به مناسبت روز معلم

شعر معلم

شعر معلم

معلم من /// تو مهربانی

مثل فرشته /// از آسمانی

گرم و صمیمی/// با بچه‌هایی

خوب و عزیزی /// یک آشنایی

مانند شمعی /// زیبا و پُرنور

درس می‌دهی تو /// با شادی و شور

با نور دانش /// تو پیش ‌پایم

رو‌شن نمودی /// دنیا برایم

روزت مبارک /// شمع وجودم

هستی همیشه /// در تار و پودم

شاعر: اکرم خیبری


مطالب مرتبط