شعر کودکانه میلاد امام سجاد(ع) برای کودکان

شعر میلاد امام سجاد (ع)

شعر میلاد امام سجاد (ع)

شعبان رسیده از راه /// با این همه قشنگی
پر شده روی زمین /// گلهای خوب و رنگی

یک نور آسمانی /// آمده دنیای ما
اورده با خودش او /// شادی و لطف و صفا

عطر نفسهای او /// پیچیده در مدینه
این هدیه ی خداوند /// امام چارمینه

شد چشم دنیای ما /// از دیدنش گرم و شاد
نام عزیز و خوبش /// گشته امام سجاد (ع)

سرشار لطف و رحمت /// سجاده اش پر از نور
با سجده و نمازش /// شیطان شده از او دور

در سجده و عبادت /// مانند او نبوده
امروز روز شادیست /// میلاد او رسیده


مطالب مرتبط