شعر نماز

شعر نماز

شعر نماز

دیدم خدا را // توی نمازم

توی قنوتو // راز و نیازم

5c0ba45397f44.jpg

آرام گفتم : // حرف دلم را

با آن خدای // خوب و توانا

5c0ba464c21fe.jpg

دیدم که او هم // کرد این دلم را

با مهربانی // خالی ز غم ها

5c0ba482b82d9.jpg

آهسته او گفت : // تو نازنینی

تو بنده من // روی زمینی

حرف دلت را // گفتی برایم

فرقی ندارد // که من کجایم

5c0ba4907bb6d.jpg

پاداش تو هست // بهشت زیبا

جای تو باشد // یک روز آن جا


مطالب مرتبط