موسیقی خوب، خوب است؛ البته اگر به اندازه باشد و بدانیم کجا و کی و تا چه زمانی باید آن را بشنویم.

شنیدن موسیقی خوب هم حدی دارد!

شنیدن موسیقی خوب هم حدی دارد!

طوفان همیشه که نباید صدای زوزه باد بدهد و به علت جابجایی هوا صورت بگیرد! همیشه هم که خرابی هایش را پر سروصدا و وحشتناک انجام نمی دهد. طوفان گاهی نغمه خوش موسیقی هایی است که بیشتر از حد شنیده می شوند؛ آن وقت است که همین نواهای به ظاهر گوش نواز، طوفان به راه می اندازند و چیزی به جز سلول های خاکستری خسته باقی نمی گذارند.

موسیقی نوعی پیام است و شنیدن هر پیامی حدی دارد. وقتی شنیدن پیامی که گاه ذهن از دریافت معنای جزیی آن عاجز است، زیادتر از حد می شود، اولین چیزی را که از کار می اندازد، قدرت ذهن است. بله، موسیقی خوب، خوب است؛ ولی شنیدن موسیقی خوب هم حدی دارد. کافه، سینما، تلویزیون و ...، دائماً در حال خوراندن موسیقی های مختلف به ما هستند که افراط در آن، دور شدن ذهن از فضای تعقل است.

5cdaa67e72b2f.jpg

آزمایشات گوناگون نشان داده است که موسیقی می تواند باعث شود انسان به چهره ای که تا قبل از شنیدن موسیقی برایش جذاب نبوده است، واکنش نشان دهد و آن را جذاب یا تنفر برانگیز جلوه دهد؛ یعنی با شنیدن فلان موسیقی، چهره ای که قبلاً در برابر آن خنثی بودیم، برایمان زیبا یا زشت می شود!

باز هم خوب است بدانیم و بدانیم که موسیقی خوب، خوب است؛ البته اگر به اندازه باشد و بدانیم کجا و کی و تا چه زمانی باید آن را بشنویم.

هنر دختر بودن، راضیه کیماسی


مطالب مرتبط