توحید و خداشناسی تحکیم شده از آثار زیارت است.

​فضایل و برکات زیارت
۲۸ آبان ۱۳۹۶ 51 8.8 KB 10 0

​فضایل و برکات زیارت

زیارت قبر پیشوایان و بزرگان دین فوایدی فراوان دارد که برخی را یادآور می شویم:

1. توحید و خداشناسی تحکیم شده و به موازات آن جایگاه نبوت و امامت و ولایت شناخته می شود و اعتقاد به معاد و شفاعت فزونی می یابد.
2. احساس اصالت فرهنگی، خودباوری مکتبی، هویت یابی و شخصیت پذیری از شخصیتهای پاک تاریخی افزایش می یابد.
3. تحول روحی، توفیق به توبه و رهایی از سقوط در گرداب گناه و بدبختی ها و زشتی ها در زیارت حاصل می آید.
4. در فرایند زیارت، تجدید عهد با محور توحید و امامت پیشوایان دین و نیز استوار ماندن در کشش های مختلف زندگی حاصل می آید. امام رضا (ع) می فرماید:به راستی، برای هر امامی به گردن دوستان و پیروانش پیمانی است که از شرطهای وفا به این پیمان، زیارت قبول آنان است.
5. با گریه و توسل در زیارتگاه ها غمها برطرف می شود و عقده های روحی تخلیه می گردد.
6. حضور در مزارها و اجتماع مومنان، نمادی از قدرت و عظمت و نیز عامل وحدت دینی و ملی و برطرف کننده اختلاف ها و کدورتهاست.
7. زیارت و حضور در مزارهاست که زمینه پاکی و کاهش جرایم و آسیبهای اجتماعی را فراهم می آورد.
8. یکی دیگر از آثار زیارت فراهم آمدن زمینه ای مناسب برای توسعه اقتصادی، به ویژه تولید کالاهای فرهنگی فراهم می آورد، و نیز عاملی برای انفاقها و رفع فقر و محرومیتهاست.
9. زیارتها زمینه ساز آشنایی بیشتر با معارف دینی و مفاخر تاریخی و رشد دانش و فرهنگ مکتبی است.
10. زیارتگاه ها به مراکز فرهنگی و حوزه های علمیه تبدیل می شوند در کنار مزار رسول خدا این کار آغاز شد و در زمان امام باقر(ع) و امام صادق(ع) هزاران دانشجو از سراسر بلاد اسلامی گرد می آمدند و علوم اسلامی را فرا می گرفتند بیدارگریهای فاطمه زهرا از کنار قبر پیامبر آغاز شد.

منبع: فراوری شده از ژرفای آفتاب 3، تالیف حسین ایرانی، تهیه و تدوین امور زائرین غیر ایرانی آستان قدس رضوی.مطالب مرتبط