شعر قرآن

قرآن

قرآن

کتاب من هست // کتاب قرآن

چون که من هستم // بچه مسلمان

5c0e5e4b04cc3.jpg


می خوانم آن را // این جا و آن جا
دوست دارم آن را // قد یه دنیا


گفته بمانم // بچه ای با هوش
حرفهای خوبش // را می کنم گوش

5c0e5e604f5b8.jpg


حرفهای او هست // پر از گل و نور
چون از بدی ها // من می شوم دور


مطالب مرتبط