شعر قرآن برای کودکان

قرآن

قرآن

دیروز من یک شعر زیبا
درباره قرآن سرودم
یک در به سوی روشنایی
در پیش چشمانم گشودم
در پشت در دیدم که باغی است
باغی که سرشار از بهار است
سی چشمه دارد در دل خود
هر چشمه در یک سبزه زار است
رفتم میان باغ گشتم
دیدم که قلبم آسمان شد
از عطرگل های بهاری
روحم دوباره شادمان شد
از میوه های باغ خوردم
روشن شدم مانند خورشید
چیدم هزاران غنچه وگل
من آن درخت سبز توحید
این شعر راوقتی که گفتم
قرآن خود را باز کردم
بوی بهشت آمد زقرآن
در آسمان پرواز کردم


مطالب مرتبط