یونس بن عبدالرحمن گوید: چون حضرت کاظم‏(ع) از دنیا رفت، نزد هریک از کارگزاران حضرت مال بسیارى جمع شده بود، زیاد بن مروان هفتاد هزار...

مذهب واقفیه

مذهب واقفیه

مذهب واقفیه و علت ایجاد آن

بعد از شهادت حضرت کاظم (ع)، در آن بحران سخت که حکومت وقت، رهبر جامعه را به شهادت رسانده بود و جامعه شیعه در اضطراب به سر مى برد، ناگاه یکى از بزرگترین عرصه هاى امتحان الهى پدید آمد و آن شبهه ی واقفیه بود که سبب انحراف بسیارى از شیعیان و تجزیه و تضعیف ایشان شد؛ سختى و گسترش این شبهه از آن جا بود که مؤسسان این مذهب جعلى، از وکلای حضرت موسى بن جعفر (ع) و از افراد شناخته شده جامعه شیعه بودند و زمانی که حضرت کاظم (ع) در زندان هارون گرفتار شد، مردم به ایشان مراجعه می کـردند و امـوال بسیـارى از امام (ع) نـزد آنها جمع شده بود. بعد از شهادت حضرت کاظم (ع) براى تصاحب اموال مدعى شدند که موسى بن جعفر (ع) شهید نشده و زنده است و او همان امام قائم است که بعد از مدتى قیام خواهد کرد!

شیخ طوسى (قدس سره) گوید : اولین کسانى که این مذهب را انتشار دادند سه نفر به نام هاى على بن ابى حمزه بطائنى و زیاد بن مروان قندى و عثمان بن عیسى بودند، اینان به جهت مال دنیا دست به این کار زدند و گروهى مثل حمزه بن بزیع، ابن المکارى و کرّام خثعمى و مانند ایشان را با اموال خریدند و آن ها را موافق خود نمودند.

یونس بن عبدالرحمن گوید : چون حضرت کاظم (ع) از دنیا رفت، نزد هریک از کارگزاران حضرت مال بسیارى جمع شده بود، زیاد بن مروان هفتاد هزار دینار، على بن ابى حمزه سى هزار دینار و همین سبب وقف و انکار شهادت حضرت بود. وقتى من حق را شناختم و مردم را به طرف حضرت رضا (ع) دعوت مى کردم، آن دو نفر (على بن ابى حمزه و زیاد بن مروان) به من اعتراض کردند و گفتند : اگر غرض تو مال است، ما تو را بى نیاز مى کنیم و ده هزار دینار به من پیشنهاد کردند تا ساکت شوم، ولى من به آن ها گفتم : از حضرات صادقین (ع) روایت است که چون بدعت ها ظاهر شود، بر عهده ی دانشمندان است که دانش خود را ظاهر کنند وگرنه، ایمان از آن ها گرفته مى شود و من جهاد در راه خدا را در هیچ حال رها نمى کنم، به این جهت آن ها با من دشمن شدند.

منبع: حکایت آفتاب، تالیف سیدمحمدنجفی یزدی، تهیه و تدوین اداره امور فرهنگی آستان قدس، نشر قدس رضوی.مطالب مرتبط