داستان کودکانه مسافر

مسافر

مسافر

5b83b23526557.jpg

مادرم نشسته است // در کنار پنجره
یک نخ بلند و سبز // می زند به آن گرهچادر زنی پر است // از شکوفه های ریز
خواب رفته بچه ای // روی قالی تمیز

5b83b2688595c.jpgفرصتی نمانده است // تا تلاوت اذان
می پرد کبوتری // از زمین به آسمانمن دلم گرفته است // چون که ما مسافریم
مثل این کبوتران // صبح زود می پریم


مطالب مرتبط