کلیه سخنرانی های ایام هفته به شرح زیر است

مشاهده مکان به ترتیب الفبا

مشاهده مکان به ترتیب الفبا

ردیف

نوع برنامه

عنوان برنامه

تاریخ

روز

زمان

مکان

استاد/ مجری/ مداح /قاری / موذن

10

کلاسهای آموزشی تفسیر و حدیث ویژه خواهران – ترم پائیزشنبه چهارشنبه

9:30-8

4 ایوان ولیعصر

خانم سمیه شیرزور

3

کلاس‌های آموزشی (قرائت و حفظ) ویژه برادران

همخوانی


پنجشنبه

19:15-17:45

اتاق (1) دارالقرآن ملاهاشم

محمد رضاصدیق

4

کلاس‌های آموزشی (قرائت و حفظ) ویژه برادران

ترتیل (3)


یکشنبه

19:15-17:45

اتاق (1) دارالقرآن ملاهاشم

مهدی یعقوبی

5

کلاس‌های آموزشی (قرائت و حفظ) ویژه برادران

ترتیل (3)


پنج شنبه

09:30-08:00

اتاق (1) دارالقرآن ملاهاشم

مهدی یعقوبی

21

کلاس‌های آموزشی (قرائت و حفظ) ویژه برادران

ترتیل(4)


سه شنبه

19:15-17:45

اتاق (1) دارالقرآن ملاهاشم

مهدی یعقوبی

22

کلاس‌های آموزشی (قرائت و حفظ) ویژه برادران

ترتیل(4)


پنجشنبه

17:30-16:00

اتاق (1) دارالقرآن ملاهاشم

مهدی یعقوبی

24

کلاس‌های آموزشی (قرائت و حفظ) ویژه برادران

تجوید تکمیلی


شنبه -دوشنبه

19:15-17:45

اتاق (1) دارالقرآن ملاهاشم

مسعودپنجه

27

کلاس‌های آموزشی (قرائت و حفظ) ویژه برادران

روانخوانی


پنجشنبه

17:30-16:00

اتاق (1) دارالقرآن ملاهاشم

محمد تقی ربانی

28

کلاس‌های آموزشی (قرائت و حفظ) ویژه برادران

روانخوانی


پنجشنبه

11:15-09:45

اتاق (1) دارالقرآن ملاهاشم

محسن آجیلیان

6

کلاس‌های آموزشی (قرائت و حفظ) ویژه برادران

حفظ


شنبه-چهارشنبه

19:30-18:00

اتاق (1/3) دارالقرآن ملاهاشم

سید امیر رضاهاشمی جواهری

12

کلاس‌های آموزشی (قرائت و حفظ) ویژه برادران

حفظ


شنبه-پنجشنبه

19:15-17:45

اتاق (1/3) دارالقرآن ملاهاشم

مصطفی تقوایی

18

کلاس‌های آموزشی (قرائت و حفظ) ویژه برادران

حفظ


شنبه-پنجشنبه

17:30-16:00

اتاق (1/3) دارالقرآن ملاهاشم

سید مصطفی تقوایی

1

کلاس‌های آموزشی (قرائت و حفظ) ویژه برادران

روانخوانی (2)


پنجشنبه

19:15-17:45

اتاق (2) دارالقرآن ملاهاشم

مهدی جهانگیری

2

کلاس‌های آموزشی (قرائت و حفظ) ویژه برادران

حفظ


شنبه-سه شنبه

17:30-16:00

اتاق (2) دارالقرآن ملاهاشم

سید علی مومنیان

7

کلاس‌های آموزشی (قرائت و حفظ) ویژه برادران

حفظ


یکشنبه

19:15-17:45

اتاق (2) دارالقرآن ملاهاشم

آجیلیان مجید

8

کلاس‌های آموزشی (قرائت و حفظ) ویژه برادران

حفظ


پنجشنبه

11:15-09:45

اتاق (2) دارالقرآن ملاهاشم

آجیلیان مجید

10

کلاس‌های آموزشی (قرائت و حفظ) ویژه برادران

حفظ


شنبه-سه شنبه

19:15-17:45

اتاق (2) دارالقرآن ملاهاشم

سید علی مومنیان

16

کلاس‌های آموزشی (قرائت و حفظ) ویژه برادران

روانخوانی (2)


پنج شنبه ها

17:30-16:00

اتاق (2) دارالقرآن ملاهاشم

جلیل رضا مزرجی(رضایی)

31

کلاس‌های آموزشی (قرائت و حفظ) ویژه برادران

روانخوانی


چهارشنبه

19:15-17:45

اتاق (2) دارالقرآن ملاهاشم

روح الله دانش پژوه

34

کلاس‌های آموزشی (قرائت و حفظ) ویژه برادران

تجوید مقدماتی


پنجشنبه

19:15-17:45

اتاق (2) دارالقرآن ملاهاشم

علیرضاعالم زاده

11

کلاس‌های آموزشی (قرائت و حفظ) ویژه برادران

تجوید تکمیلی


دوشنبه-پنجشنبه

19:15-17:45

اتاق (3) دارالقرآن ملاهاشم

محمد جوادرجائی

20

کلاس‌های آموزشی (قرائت و حفظ) ویژه برادران

ترتیل(4)


یکشنبه-سه شنبه

19:15-17:45

اتاق (3) دارالقرآن ملاهاشم

مجتبی جاویدی

25

کلاس‌های آموزشی (قرائت و حفظ) ویژه برادران

تجوید تکمیلی


شنبه- چهارشنبه

19:15-17:45

اتاق (3) دارالقرآن ملاهاشم

جواد پرده شناس

29

کلاس‌های آموزشی (قرائت و حفظ) ویژه برادران

روانخوانی


پنجشنبه

09:30-08:00

اتاق (3) دارالقرآن ملاهاشم

اسدرحیمیان خامنه

32

کلاس‌های آموزشی (قرائت و حفظ) ویژه برادران

تجوید مقدماتی


پنجشنبه

19:15-17:45

اتاق (3) دارالقرآن ملاهاشم

سید محمدکاشی الحسینی

35

کلاس‌های آموزشی (قرائت و حفظ) ویژه برادران

تجوید مقدماتی


چهارشنبه

19:45-17:45

اتاق (3) دارالقرآن ملاهاشم

علی کامل

19

کلاس‌های آموزشی (قرائت و حفظ) ویژه برادران

ترتیل (2)


یکشنبه-سه شنبه

19:15-17:45

اتاق (4) دارالقرآن ملاهاشم

محمدجوادرجایی

23

کلاس‌های آموزشی (قرائت و حفظ) ویژه برادران

تجوید تکمیلی


چهارشنبه ها

19:15-17:45

اتاق (4) دارالقرآن ملاهاشم

جاویدی مجتبی

33

کلاس‌های آموزشی (قرائت و حفظ) ویژه برادران

تجوید مقدماتی


پنجشنبه

11:15-09:45

اتاق (4) دارالقرآن ملاهاشم

سید روح الله موسوی شاکر

26

کلاس‌های آموزشی (قرائت و حفظ) ویژه برادران

حفظ


دوشنبه-چهارشنبه

19:15-17:45

اتاق (5) دارالقرآن ملاهاشم

احمدجوانمرد

30

کلاس‌های آموزشی (قرائت و حفظ) ویژه برادران

روانخوانی


پنجشنبه

11:15-09:45

اتاق (5) دارالقرآن ملاهاشم

مهرداد سند گل نظامی

36

کلاس‌های آموزشی (قرائت و حفظ) ویژه برادران

تجوید مقدماتی


پنجشنبه

09:30-08:00

اتاق (5) دارالقرآن ملاهاشم

سید محمدحسینی فخر

49

برنامه آموزشی امر به معروف و نهی از منکر


97/9/2

جمعه

7:15-8

اتاق 21 باب الهادی

خانم صفیه حاجی پور

50

برنامه آموزشی امر به معروف و نهی از منکر


97/9/2

جمعه

8:15-9

اتاق 21 باب الهادی

خانم تکتم صادق مسجدی

51

برنامه آموزشی امر به معروف و نهی از منکر


97/9/2

جمعه

9:15-10:15

اتاق 21 باب الهادی

استاد حجت هاشم زئی

52

برنامه آموزشی امر به معروف و نهی از منکر


97/9/2

جمعه

10:30-11:15

اتاق 21 باب الهادی

استاد علی اصغر لطفی

17

کلاس‌های آموزشی (قرائت و حفظ) ویژه برادران

تجوید تکمیلی


شنبه-چهارشنبه

19:15-17:45

اتاق ب باب الهادی

محمد جواد رجایی


مطالب مرتبط