شعر مشهد شهر بهشت

مشهد شهر بهشت

مشهد شهر بهشت

می درخشد توی شهر /// گنبدی از جنس نور

می شود مهمان دلم /// پیش او از راه دور

5bfd12d490c3e.jpg

می کند مهمان مرا /// آن امام مهربان

می روم با دست او /// از زمین تا آسمان

5bfd12e748c0d.jpg

در کنارش می کنم /// صدهزاران آرزو

می دهد هدیه به من /// یک بغل از آبرو

5bfd12f94e222.jpg

ای خدای مهربان /// ای خدای بهترین

شکر دادی تو به ما /// یک امام نازنین

5bfd130b67dbe.jpg

گر چه او نیست پیش ما /// یاد او در قلب ماست

او امام هشتمین /// او امام ما رضاست

5bfd131ca8206.jpg


مطالب مرتبط