کتاب «برای اینکه بیایی» یکصد و بیست و هشتمین شماره از مجموعه کتاب‌ های رهنما است که با محوریت بررسی خصوصیات منتظران واقعی از سوی اداره تولیدات فرهنگی معاونت تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی تهیه و منتشر شده است.

معرفی کتاب «برای اینکه بیایی»

معرفی کتاب «برای اینکه بیایی»

این کتاب با قلم جواد محدثی، به کوشش محمد حسین ‌پور امینی و به سفارش معاونت تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی چاپ و در اختیار علاقه ‌مندان گذاشته شده است.

این نوشتار به دنبال پاسخ به این پرسش هاست:

در جایگاه شیعه منتظر، چه وظایفی داریم؟ زندگــی مــا بایــد چــه ویژگی هایــی داشــته باشــد تــا امام زمــان(عج) بپســندند و از آن رضایــت داشــته باشــند؟ آیـا در عصـر غیبـت، به جـز نمـاز و روزه و انجـام واجبـات دینـی، وظایـف خاصـی داریـم؟ آنهـا کـدام اسـت؟ آیــا دوران غیبــت، دوران بلاتکلیفــی مؤمنــان اســت یــا آنهــا تکالیفــی برعهــده دارنــد و مســئول اند؟ آیـا انتظـار، فقـط امیـد بـه آینـده روشـن و آرزوی آن اسـت یـا منتظـران بایـد بـرای ایجـاد زمینـه ظهـور، در حـد تـوان، در مبـارزه بـا مفاسـد و اصـاح آن بکوشـند؟

عناوین کتاب عبارتند از:

امید به آینده و انتظار فر ج ، شناخت حجت خدا، دعا برای ظهور، عهد و میثاق با امام عصر(عج)، صبر بر فراق و حفظ ایمان، تمهید و زمینه سازی، صالح و فسادستیزی، آماده جهاد و شهادت، بینش و بصیرت، تربیت فرزندان ولایی، تقوا؛ عامل پیوند و دیدار، یاد امام عصر(عج)، احساس حضور در محضر امام(ع)، اوصاف یاران امام زمان(عج)، جمعه؛ دعا و انتظار ،انتظار.

برخی از عبارات این کتاب:

ازجملـه وظایـف منتظـران، دعـا بـرای ظهـور اسـت.

دوران جدایــی از حجــت معصــوم، آزمایشــی الهــی اســت.

عصــر غیبــت، دوران آزمــون بــرای شــیعیان و منتظــران موعــود جهانــی اســت.

منتظـران دولـت مهــدوی نیــز بایــد در حــد تــوان و امکانــات خویــش، در اصـلـاح جامعــه و مبــارزه بــا مفاســد بکوشــند.

جمعه هـای منتظـران، حال و هـوا و رنگ و بـوی مهـدوی دارد.

یادداشت علی کفشگر فرزقی

لینک دانلود کتابمطالب مرتبط