شعر نماز

نماز

نماز

وقتی که می خوانم نماز /// بسیار زیبا می شوم

خوش عطر و خوشبو می شوم /// مانند گل ها می شوم

5ca9939926349.jpg


وقتی که می خوانم نماز /// پر می زنم تا آسمان

مثل پرنده می شوم /// پیش خدای مهربان

توی دلم وقت نماز /// یک عالمه دارم دعا

سجاده ام پر می شود /// پر از صدای یا خدا

5ca993b1776f6.jpg


انگار در این لحظه ها /// نزدیک تر هستم به او

من در نمازم می کنم /// با او حسابی گفت و گو


مطالب مرتبط