زنان دوست دارند آخرین کسی باشند که به قلب شوهرشان وارد می شوند

همسرتان را حساس نکنید!

همسرتان را حساس نکنید!

شهریار داشت برای شبنم تعریف می کرد که امروز در محل کارش برایش تولد گرفته اند و هرکسی چه هدیه ای آورده است. خانم احمدی از همکاران شهریار هم برایش یک کتاب تخصصی حوزه ای که شهریار در آن کار می کرد هدیه آورده بود. شهریار داشت می گفت که چقدر به این کتاب نیاز داشته است اما آن را گیر نمی آورده. این را که گفت شبنم رنگ و رویش عوض شد و اخم بر چهره اش نشست؛ بعد با طعنه به شهریار گفت: «خانم احمدی دیگه چی رو که خیلی لازم داشتی برات تهیه کرده؟» و از اتاق پذیرایی خارج شد و به اتاق خواب رفت و در را محکم بست. شهریار گیج بود که چرا شبنم این طور با او رفتار می کند آن هم در روز تولدش، اما جواب درست و درمانی در سرش نبود.

5cf38b111342e.jpg

زنان دوست دارند آخرین کسی باشند که به قلب شوهرشان وارد می شوند. بعد از آن هم به روش های مختلف در را پشت سرشان ببندند و نگذارند کسی وارد شود. برای زن ها حتی مهم تر از اولین لحظه آشنایی این است که آیا این مرد تا آخر عمر به من وفادار خواهد ماند یا نه.

عصب شناس ها می گویند «احساس خاص بودن» و اینکه «من یگانه زنی هستم که در زندگی شوهرم وجود دارد» تأثیر فوق العاده ای روی شیمی مغز زنان می گذارد.

روان شناس های تکاملی می گویند که نیاز به تعهد مردها در طی سالیان دراز ایجاد شده است. زن ها برای منتقل کردن ژن ها به بچه های شان باید مردی را انتخاب می کردند که در دوره بارداری و شیردادن به بچه از او مراقبت کند. مردهای متعهد احتمالاً بیشتر این کار را انجام می دهند.

انحصارطلبی زن ها آن قدر قوی است که حتی می تواند باعث اضطرابی همیشگی و ترس از خیانت شوهرشان شود. زن ها از ابزارهای بسیاری برای بسته ماندن در پشت سرشان استفاده می کنند. بعضی از آن ها شوهرشان را امتحان می کنند، بعضی از آن ها مرتب درباره زن های دیگر از شوهرشان می پرسند، بعضی از آن ها شوهرشان را بازخواست می کنند، بعضی مرتب وسایل شخصی مثل موبایل همسرشان را بررسی می کنند، بعضی از آن ها محدودش می کنند و بعضی حتی شوهرشان را مجبور می کنند محیطی را که «شهری است پر کرشمه و خوبان ز شش جهت» را عوض کنند.

انحصارطلبی زن ها آن قدر قوی است که می تواند باعث اضطرابی همیشگی و ترس از خیانت شوهرشان شود

اگر خیانت جنسی زن برای مردها فاجعه باشد، در مقابل خیانت عاطفی مردها برای زن ها فاجعه است؛ بنابراین حسادت زن ها هم بیشتر از نوع عاطفی است تا جنسی. بهترین راه برای شما به عنوان مرد یک جمله است: «همسرتان را حساس نکنید.»

منبع: کتاب هرچه می خواستید درباره زن ها بدانید اما رویتان نمی شد از خودشان بپرسید، سعید بی نیاز


مطالب مرتبط