همنشین خدا

همنشین خدا

هر بنده ای که بر دل او نظر انداختم و دیدم حال غالبش ذکر و یاد من است، تدبیر امور او را خودم عهده دار شده و همنشین و هم صحبت و انیس او می شوم.(حدیث قدسی)


مطالب مرتبط