تفکری که نظام جمهوری اسلامی بر پایه آن شکل گرفته بر مبنای اندیشه امام خمینی(ره) است و ریشه اندیشه بنیانگذار جمهوری اسلامی نهفته در دین مبین اسلام و قرآن کریم می باشد.

وظایف مسئولان در جمهوری اسلامی
۱۰ فروردین ۱۳۹۸ 83 88.8 KB 3 0

وظایف مسئولان در جمهوری اسلامی

تفکری که نظام جمهوری اسلامی بر پایه آن شکل گرفته بر مبنای اندیشه امام خمینی(ره) است و ریشه اندیشه بنیانگذار جمهوری اسلامی نهفته در دین مبین #اسلام و #قرآن_کریم می باشد. بر این اساس در اندیشه دینی قدرت و مسئولیت در نظام اسلامی بر پایه اخلاق اسلامی و روابط انسانی پایه ریزی شده است. از این منظر است که امام خمینی(ره) در طول سال های حیات پربرکت خویش بارها به ویژگی ها و وظایف مسئولین در نظام اسلامی اشاره کرده اند. ایشان معتقدند که رابطه میان مردم و مسئولین در جمهوری اسلامی باید دوستانه و صمیمانه و بدور از هرگونه تکلف باشد و می فرمایند:«حکومت اسلامی که ما می خواهیم، یک همچو چیزی ما می خواهیم که آن کسی که در راس است، آن هم با مردم رفیق باشد و بنیشند و خودش را نگیرد. در بین مردم بنیشند و با آنها صحبت کند. هر کس حاجتی دارد به او بگوید، وقت داشته باشد با او صحبت کند. ... وارد شود بین مردم، نه او از مردم وحشت کند، نه مردم از او وحشت کند. این باید دستور باشد برای همه حکومتها و ملتها.....»1

در همین زمینه امام(ره) با توجه به تجربه تلخ حکومت های گذشته در جدایی از مردم و نداشتن پشتوانه مردمی، حفظ اسلام را در گرو این صمیمیت و همراهی مسئولین با #مردم می دانند و می فرمایند:« حفظ اسلام به این است که اعمالتان را تعدیل کنید. با مردم رفتار خوب بکنید. برادر باشید با مردم. رژیمهای سابق مردم را از خودشان جدا می دانستند. آنها در یک طرف بودند، مردم هم یک طرف بودند. آنها مردم را می کوبیدند و مردم هم اگر می توانستند آنها را می کوبیدند.امروز که مردم جدا نیستند از پاسداران اسلام، حکومت اسلام که از مردم جدا نیست. تو مردم است. .... شما کاری نکنید که مردم از شما بترسند. شما کاری بکنید که مردم به شما متوجه بشوند. ... اگر مردم پشتیبان یک حکومتی باشند، این حکومت سقوط ندارد. اگر یک ملت پشتیبان یک رژیمی باشند، آن رژیم از بین نخواهد رفت.»2

امام خمینی(ره) مسئولان و کارگزاران نظام اسلامی را بر مبنای آداب اسلامی خدمتگزار مردم می دانستند و می فرمودند:« حکومتها باید خدمتگزار ملتها باشند. چنانچه در اسلام این سیره بود که حکومت در خدمت مردم بود و ارتش در خدمت مردم بود. حکومتها از مردم انشا می شدند و ارتش نیز از آنها. ...»3

بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی همه مسئولان نظام اسلامی را توصیه اکید به خدمتگزاری برای مردم و انجام اقدامات عملی و اصلاح گرایانه برای خدمت به آنان به دور از هرگونه لفاظی و شعار گرایی می نمودند و می فرمایند:« جوری عمل بکنید که مردم از شما انتزاع این را بکنند که شما می خواهید خدمت بکنید. وقتی که مردم دیدند شما در صدد خدمت به آنها هستید. طبیعی است که آنها هم کمک به شما می کنند. و این به این است که همه وزارتخانه ها، هر کس که متصدی یک وزارتخانه است، وزارتخانه خودش ر ابنابر این بگذارد که اصلاح کند به نفع مردم، به جوری که وقتی مردم در آن وزارتخانه وارد می شوند، با رضایت خاطر با اطمینان خاطر بیرون بیایند. ... و باید از مرحله لفظ و شعار بیرون برویم و به مرحله عمل برسیم. ...»4

از سوی دیگر امام(ره) معتقد است که حرف و عمل مسئولین در خدمتگزاری برای مردم باید یکی باشد و از هر گونه نفاق و دورویی در این زمین بپرهیزد، ایشان در این زمینه می فرمایند:« آقا دولت مال مردم است. بودجه مملکت از جیب مردم است. شما نوکر مردم هستید. دولتها خدمتگزار مردمند. لفظا نگویید من خدمتگزارو عملا تو سر مردم بزنید و این اربابهای بیچاره تان را پایمال کنید.»5

جمع بندی کلام آن که، امام خمینی(ره) مردم را ولی نعمتان کشور و مسئولین می دانستند و با اشاره به اینکه جایگاه سیاسی و اجتماعی مسئولین با رای مردم است، می فرمایند:«شما باید توجه به این معنا بکنید که ما را اینها آورده اند و وکیل کرده اند، آورده اند و وزیر کرده اند، رئیس جمهور کرده اند. اینها ورلی نعمت ما هستند. و ما باید ولی نعمت خودمان را از آن قدردانی کنیم و خدمت کنیم.»6

-----------------------------------------------------

پی نوشت

فراوری از کتاب هندسه انقلاب

1-بیانات در جمع هیئت محاسبات وزارت دارایی 58/4/10

2- بیانات در جمع هیئت بحرینی و روحانیون کردستان 58/4/12

3- بیانات در جمع هیئتی از لیبی 58/2/24

4- بیانات در جمع اعضای هیئت دولت 64/8/9

5- بیانات در جمع اقشار مردم 43/1/26

6- بیانات در جمع مسئولین قوه مقننه و مجریه 60/11/19


مطالب مرتبط