داستان هایی از قرآن برای کودکان

پرتویی از قرآن

پرتویی از قرآن

آقای امینی گچ سفیدی رابرداشت و روی تخته سیاه، سه خط بلند وکم رنگ کشید و روی خط اول نوشت:

(قرآن که کتاب جاودانی است روشن گر راه زندگانی است)

روی خط دوم هم نوشت:

(قرآن که نشان دهد راه راست برنامه زندگانی ماست)

بعد گچ را گذاشت و به طرف بچه ها برگشت. لبخندی زد وگفت: ..دانش آموزان عزیز. امروز ، زنگ آخر را به قرآن اختصاص می دهیم ومی خواهیم درباره این کتاب آسمانی باهم صحبت کنیم .

به نظرشما آیارفتار مسلمان ها با قرآن درست است یا نه؟ چند نفراز بچه ها دست بلند کردند. سعید گفت:آقااجازه! به نظر ما درست نیست. چون خیلی از مسلمان ها حتی نمی توانند قرآن را بدون غلط بخوانند. مصطفی گفت:آقا اجازه ما توی فامیل خودمون بعضی ها را می شناسیم که شاید در هفته یک صفحه هم قرآن نخوانند.محمود بلند شد وگفت:اجازه پدر ما یک روز به ما گفت:خوش به حالتان که توی مدرسه زنگ قرآن دارید.آقای امینی ازبچه ها تشکر کرد وگفت:آفرین برشما ! قطعاهر مسلمانی نسبت به این کتاب آسمانی وظایفی دارد. تلاش برای یادگیری ودرست خواندن قرآن،احترام گذاشتن به این کتاب ارزشمند ، فهمیدن معنای آیات وپیام های قرآن،از جمله وظایفی است که ما نسبت به این هدیه الهی داریم . ولی یک وظیفه مهم دیگر باقی مانده وآن عمل کردن به دستورات قران است.حضرت علی علیه السلام وقتی ازقران سخن می گوید سفارش می کند که:

پندآن را بپذیر ، حلال آن راحلال وحرام آن را حرام بشمار و به احکام آن عمل کن.

عمل کردن به دستورات قرآن است که می تواند ما را به سعادت وخوشبختی برساند آقای امینی گچ را برداشت وروی خط سوم نوشت:

((خیر دو جهان برای انسان حاصل شود ازعمل به قران))


مطالب مرتبط