تازه مادر شده بود، یک زنِ 21 ساله با عواطف لطیف مادرانه، سرشار از امید و زندگی. اما او تصمیم گرفته بود به جای یک زندگی آرام لباسِ سفیدِ پرستاری اش را تن کند و به...

پرستاری با روپوش خونی

پرستاری با روپوش خونی

تازه مادر شده بود، یک زنِ 21 ساله با عواطف لطیف مادرانه، سرشار از امید و زندگی. اما او تصمیم گرفته بود به جای یک زندگی آرام لباسِ سفیدِ پرستاری اش را تن کند و به حصار مرزی غزه برود تا التیامی باشد بر درد جسم و روح هم نوعان خود. اما «رزان اشرف ال نجار» با رفتنِ خود به غزه فقط انسانیت و شرافت خود را ثابت نکرده است، او این روزها دنیا را تکان داده، با شهادتش، با روپوشِ سرخ از خونش. جمعه اولِ ژوئن یکی دیگر از روزهای خونبار فلسطین بود، در این روز درست زمانی که صدای اعتراض مردم بلند شد ارتش اسرائیل با گازهای اشک آور و مهمات جنگی دیگر شروع به تار و مار کردن مردم کرد، در همین هنگام پرستار جوان ما با دستانی به نشانه ی تسلیم بودن و با روپوشِ سفید به سمتِ کودکان و زنان غرق در خون دوید تا جانشان را نجات دهد اما تک تیراندازهای اسرائیلی قلبش را نشانه می رود، با این کار یک پرستارِ بی گناه و بی طرف که فقط قصد کمک به مردم را داشت شهید می شود. بر اساس قوانین بین المللی حمله به بیمارستان و اسلحه کشیدن روی پزشکان و پرستاران ممنوع است، ال نجار که از نیروهای داوطلب پزشکی فلسطینی بود با شهادت خود در لباس سفید پرستاری به دنیا نشان داد اسرائیل خون ریز هیچگونه رحمی ندارد و حتی به قوانین بین المللی هم پایبند نیست؛ او با انسانیت مسئله دارد، با هر کس که مسلمان باشد.


فاطمه دولتی


مطالب مرتبط