من در زمان و اوان جوانی خود بسیار دشمنی و تعصب داشتم به کسانی که به زیارت قبر حضرت رضا می رفتند و لذا برقرار داده بودم سر راه زوار می رفتم و معترض ایشان می شدم ...

پناه آهو

پناه آهو

و نیز در عیون است که ابو منصور بن عبدالرزاق گفته است که من در زمان و اوان جوانی خود بسیار دشمنی و تعصب داشتم به کسانی که به زیارت قبر حضرت رضا می رفتند.
و لذا برقرار داده بودم سر راه زوار می رفتم و معترض ایشان می شدم با این که ایشان را برهنه می کردم و هم پول ها و اسباب ایشان را می گرفتم .
تا این که روزی به عنوان شکار برون آمده بودم ناگاه آهویی از دور به نظرم آمد پس تازی خود را برای صید آهو فرستادم ، تازی هم از آن تعقیب کرد اما دیدم آهو پناهنده شد به دیواری که دور قبر حضرت رضا (ع) بود .دیدم آهو کنار دیوار ایستاده و تازی نیز در برابر او ایستاده است و ابدا برای صید آهو پیش نمی رود .
پس من هرچه کردم که آن تازی نزدیک آهو شود و خود را به او برساند نشد و هیچ قدم از قدم بر نداشت لکن که اهو از جای خود که کنار دیوار بود دور می شد تازی به سوی او می رفت و چون آهو تازی را می دید که متوجه او است باز خود را به کنار دیوار می رساند و تازی برمی گشت بالاخره دیدم از سوراخی که به حیاط و دیوار مشهد شریف بود داخل شد .
پس من هم بحائط مشهد یعنی چهار دیواری دور قبر مطهر داخل شدم و آن جا ابو منصور مقری را ملاقات کردم و از او سوال کردم آهویی که الان در این جا آمد چه شد گفت من آهویی ندیدم.
آنگاه رفتم به جانب آن سوراخی که آهو از آنجا داخل شده بود ، اما خود آهو را ندیدم و ندانستم چه شد .
چون این امر پیش آمده شد و این قضیه را مشاهده کردم با خدای خود قرار دادم و نذر کردم پس از این متعرض زوار قبر شریف نشوم ، بلکه به ایشان نیکوئی و احسان کنم.

5a23835aa81ca.jpg

پس از این قضیه حال من چنین بود که هروقت امر مهمی برای من پیش آمد می شد پناه می بردم به این مشهد شریف و زیارت می کردم آن بزرگوار را واز خدای تعالی حاجت را خود را درخواست می نمودم و خدای تعالی حاجت مرا برآورده می فرمود تا اینکه از خدا پسری خواستم و حق تعالی مرا روزی فرمود لکن چون به حد بلوغ رسید کشته شد باز رفتم نزد قبر مطهر و از پروردگار یک پسر دیگر طلبیدم و دوباره پسری به من روزی فرموده است و تاکنون نشده است که من حاجتی را از پروردگار غرت درخواست کرده باشم مگر اینکه خدای تعالی به برکت صاحب مشهد شریف و قبر مطهر به من مرحمت فرموده است.

منبع : کتاب کرامات رضویهمطالب مرتبط