در عالم هر گنجی با رنجی همراه است و تنها یک گنج وحود دارد که سراسر شیرینی و لذت است و هیچ رنجی در آن راه ندارد. آن گنج چیزی نیست جز نماز کتاب گنج بدون رنج شامل شش داستان کوتاه درباره نماز است که به پرسش های زیر سعی دارد جواب دهد:آیا نسبتی میان آرامش روح و نماز وجود دارد؟ آیا نماز همان حرف زدن با خداست؟

کتاب گنج بدون رنج (از مجموعه کتب رهنما -133)
۳۰ مهر ۱۳۹۷ 314 123 KB 12 0

کتاب گنج بدون رنج (از مجموعه کتب رهنما -133)


در عالم هر گنجی با رنجی همراه است و تنها یک گنج وحود دارد که سراسر شیرینی و لذت است و هیچ رنجی در آن راه ندارد. آن گنج چیزی نیست جز نماز. کتاب گنج بدون رنج شامل شش داستان کوتاه درباره نماز است که به پرسش های زیر سعی دارد جواب دهد:آیا نسبتی میان آرامش روح و نماز وجود دارد؟ آیا نماز همان حرف زدن با خداست؟

برای دانلود کتاب کلیک کنید


مطالب مرتبط