شب قدر زمان مناسبی است که خداوند برای قلب های حاصلخیز فراهم کرده است

کشاورزی در وقت کاشت، خواب است

کشاورزی در وقت کاشت، خواب است

بذر را در هر زمینی می‌توان کاشت، در زمین مستعد یا زمین کویر اما در زمین کویر چیزی رشد نمی‌کند و بر عکس در زمین مستعد رشد بیشتر و در نتیجه محصول فراوان‌تر و بهتری نصیب می‌شود. در میان زمین های مستعد هم بعضی زمین ها با آبیاری دیمی و بعضی نیاز به لوله کشی و برای آبیاری نیاز به زحمت داریم.
اما آنچه که در کنار زمین مستعد نیاز است، زمان کاشت دانه ها برای برداشت محصول نیز هست. کشاورزی که بذر را در زمان مناسب وارد خاک نکند، در زمان برداشت نیز دستش خالی است.

شب قدر زمان مناسبی است که خداوند برای قلب های حاصلخیز فراهم کرده است. زمین حاصلخیز همان قلبی است که رو کرده است به سمت خدا و شب قدر همان موقعیت زمانی به موقع است.

برای برداشت، امشب شب کاشت است و چه بذری بهتر از فکر کردن و اصلاح امورات، حتی اگر تصمیم به جبران بخشی از اشتباهات خود داشته باشیم. بیچاره کشاورزی که وقت کاشت خواب باشد.

نویسنده: سید عبدالمجید کریمی


مطالب مرتبط