تلاوت و تفسیر آیات 64 و 65 سوره غافر خداوند کسی است که زمین را برای شما جایگاه امن و آرامش قرار داد و آسمان را همچون سقفی (بالای سرتان)؛...

کلیپ قرآنی نعمت های الهی

کلیپ قرآنی نعمت های الهی

تلاوت و تفسیر آیات 64 و 65 سوره غافر

خداوند کسی است که زمین را برای شما جایگاه امن و آرامش قرار داد و آسمان را همچون سقفی (بالای سرتان)؛ و شما را صورتگری کرد، و صورتتان را نیکو آفرید؛ و از چیزهایی پاکیزه به شما روزی داد؛ این است خداوند پروردگار شما! جاوید و پربرکت است خداوندی که پروردگار عالمیان است! زنده واقعی) اوست؛معبودیجزاونیست؛پساورابخوانیددرحالیکهدینخودرابرایاوخالصکردهاید! ستایشمخصوصخداوندیاستکهپروردگارجهانیاناست!


مطالب مرتبط